Språkfärdighet

Praktisk språkfärdighet är kunskaper i målspråket (=det språk du vill lära dig) som ger dig möjlighet att kommunicera, det vill säga att kunna uttrycka dig och att förstå andra. Språkfärdighet delas in i olika områden, som att tala eller teckna, skriva, gestikulera, lyssna och läsa. Det är oftast praktisk språkfärdighet som avses när du ska ange om du har ”grundläggande”, ”goda” eller ”avancerade” kunskaper i ett språk.

Språkvetenskap

Språkvetenskap är kunskap om målspråket, och handlar om att undersöka och upptäcka målspråket som system. Det är att förstå språkliga strukturer och att reflektera över hur likt eller olikt språket är andra språk du kan eller känner till. Det är att hitta mönster och att kunna benämna, jämföra och analysera språkliga fenomen. När du får syn på ett nytt språk ur språkvetenskapligt perspektiv får du ofta också en utvecklad syn på de språk du redan kan. Språkvetenskap är ett stort ämne som bland annat innefattar grammatik, språkpsykologi, språksociologi och språkhistoria.

Kultur- och samhällskunskap

Kunskaper om till exempel litteratur på målspråket, och om musik, matkultur, politisk historia och utveckling i målspråkskulturerna är viktiga för att kunna använda språket på rätt sätt. Det är att känna till vilka artighetsformer som finns och hur de ska tillämpas, att förstå och kunna formulera skämt, att veta hur färgskalan är indelad, vilka krig som satt djupast spår och vilka ordspråk eller kraftuttryck som passar i olika situationer. Det handlar om både kulturell allmänbildning och fördjupad förståelse för de kulturer där målspråket talas. Sådan kunskap ger möjligheter till ett nyanserat, effektivt och insiktsfullt språkbruk, och är en grundförutsättning för god kommunikativ kompetens.

Översättning och tolkning

Att kunna översätta och tolka är nog den mest avancerade och krävande nivån av att ”kunna” språk. Det ställer mycket höga krav på alla områden ovan, från flytande tal med rätt gester till bred allmänbildning om käll- och målspråksländernas kultur och samhällen. Att vara någons röst, eller att översätta en kulturellt betingad oroskänsla, är en mänskligt och professionellt utmanande uppgift som går utöver vad som beskrivits ovan. Ytterst få personer blir riktigt bra på detta.